Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art 1: Wie zijn wij?

VAB-Banden
Maatschappelijke zetel: Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht
Ondernemingsnummer: BE 0459 070 118
Telefoon: 078 22 20 20

Mailadres: info@vabbanden.be

Website: www.vabbanden.be

Art.2 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VAB-Banden nv en op iedere overeenkomst tussen de VAB-Banden en de Consument. De Consument aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. De VAB-Banden garandeert geen enkele graad van beschikbaarheid, veiligheid of performantie van zijn website en de diensten die via de website aan de consument worden aangeboden. De VAB-Banden  behoudt zich het recht voor het gebruik of de omvang van de website en de dienst die via de website wordt aangeboden, op te schorten of stop te zetten, zonder daarvoor gehouden te zijn tot enige voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding aan de Consument.

Art. 3 Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien bepaalde taksen, vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventueel bijhorende foto is louter illustratief en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Prijzen kunnen variëren. VAB-Banden beschikt over de mogelijkheid om de prijzen van producten te wijzigen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en schrijffouten. Voor de gevolgen van druk – en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en schrijffouten is VAB-Banden niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Art. 4 Garantie
Voor alle goederen gekocht via de website van VAB-Banden, geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Dat wil zeggen dat VAB-Banden er voor instaat dat alle verkochte producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wanneer dit bij een aangekocht product niet het geval is, zal VAB-banden zo snel mogelijk een passende oplossing bieden. Afhankelijk van het betreffende product, kan dit gebeuren door vervanging, reparatie of terugbetaling.

De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de VAB-Banden nv  en/of op de verpakking behandeld zijn.
Art. 5 Klachten
Om geldig te zijn moeten de klachten betreffende een product of dienst binnen een periode van twee weken ingediend worden bij VAB-Banden, dit kan via info@vabbanden.be. Bij de VAB-Banden nv  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de VAB-Banden nv binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Art. 6 Herroepingsrecht
Bij online bestelling heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen die bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de bestelling werd geplaatst op onze website. Het herroepingsrecht vervalt van zodra de banden geplaatst zijn op het voertuig. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (dit is VAB Banden, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, met ondernemingsnummer BE 0459 070 118, telefoon 078 22 20 20, e-mail info@vabbanden.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Zonder hiertoe verplicht te zijn, kun je hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat je elektronisch kan invullen en opsturen via onze website www.vab.be/nl/banden. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je de bestelling herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment eventueel hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de bestelling te herroepen, van ons terug. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze terugbetaling kunnen voldoen door middel van overschrijving. In ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Art. 7 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen.
Beide partijen komen uitdrukkelijk overeen en erkennen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de maatschappelijke zetel van VAB Banden is. Zij verklaren en erkennen dat alle geschillen met betrekking tot deze factuur onderworpen zijn aan het Belgisch Recht en overeenkomstig art. 624.2° Ger. Wb. Dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van het arrondissement Brussel.

 

Onze merken