Home Disclaimer

Disclaimer

Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en toepassingen die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. VAB Banden Peeters NV (hierna VAB-Banden) geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de VAB-Banden-website of de websites waarnaar zij een link leggen.

Het aanbod op de VAB-Banden-website richt zich uitsluitend tot personen met woonplaats in België.
De aansprakelijkheid van VAB-Banden voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. VAB-Banden treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen jou en die derden, tenzij expliciet anders vermeld. VAB-Banden draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. VAB-Banden biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kan VAB-Banden niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Onze merken