Home Privacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en toepassingen die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. VAB Banden Peeters NV (hierna VAB-Banden) geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de VAB-Banden-website of de websites waarnaar zij een link leggen.

Het aanbod op de VAB-Banden-website richt zich uitsluitend tot personen met woonplaats in België.
De aansprakelijkheid van VAB-Banden voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. VAB-Banden treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen jou en die derden, tenzij expliciet anders vermeld. VAB-Banden draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. VAB-Banden biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kan VAB-Banden niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

De dienst- en productinformatie die VAB-Banden verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als je jou toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet je vooraf verifiëren of het recht van dat land je dat toelaat. Zoniet moet je je onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties, foto’s en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij VAB-Banden, hetzij aan met VAB-Banden verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door VAB-Banden worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van diensten of producten van VAB-Banden, het aanbieden van voordelen en promoties bij partners van VAB-Banden, het beheer van het cliëntenbestand, (direct) marketing, public relations, activiteiten als tussenpersoon.

Je kan verzet aantekenen tegen de aanwending van jouw gegevens voor de genoemde doeleinden van commerciële prospectie. Je hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die je aanbelangen en je kan ze, in voorkomend geval, laten verbeteren.

Je kan je bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Zetel van de vennootschap: VAB-Banden nv, Brusselsesteenweg 345 te 3090 Overijse – België BTW BE 0459.070.118 – RPR Brussel – E-mail: contact@vabbanden.be.

Onze merken

Hulp nodig?

Stel je vraag of laat ons je terugbellen