Privacyverklaring

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om je als klant onze diensten en producten te kunnen leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. VAB streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te verschaffen in de manier waarop VAB persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geidentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een video-opname, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:

De verzamelde gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Verwerken van persoonsgegevens

VAB bedoelt met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. VAB verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van:

VAB kan besluiten om gegevens binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie. In dat geval worden persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van VAB doorgegeven aan deze partijen voor verwerking. De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij VAB zelf. VAB ziet erop toe dat deze partijen de gegevens op eenzelfde manier als VAB vertrouwelijk en veilig beheert en verwerkt. VAB dwingt dit contractueel af, kan hier op toezien, en kan deze partijen auditeren of laten auditeren.

VAB kan daarnaast als verantwoordelijke voor de verwerking beroep doen op andere partijen die zelf verantwoordelijke zijn voor de verwerking. Zo zal VAB vanaf 1 januari 2020 bepaalde diensten aanbieden vanuit een andere onderneming: VAB vzw. Om dat mogelijk te maken, wisselt VAB NV klantengegevens uit met die onderneming. Meer informatie over hoe VAB vzw omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, kan je lezen in hun privacyverklaring.

Doeleinde van die verwerking

VAB verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. VAB verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. VAB verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in het "VAB - Register van de verwerkingsactiviteiten". Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van VAB plaats vinden:

Dit register staat steeds ter beschikking van de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgeven van persoonsgegevens

Een gegevensontvanger is een derde partij waaraan VAB gegevens verstrekt zonder een delegatie voor verdere verwerking. Derde partijen zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, een dienst of een ander orgaan, die niet betrokken zijn bij de verwerking van de betreffende gegevens. VAB verkoopt of geeft geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij de persoon hiervoor toestemming geeft. VAB geeft enkel persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene indien de wetgeving VAB hiertoe verplicht. Eventuele doorgaven van persoonsgegevens worden gedocumenteerd in het "VAB Register van de verwerkingsactiviteiten".

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

VAB bewaart de persoonsgegeven niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel. Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd (vb. boekhoudkundige stukken). De bewaartermijnen worden gedocumenteerd in het VAB Register van de verwerkingsactiviteiten.

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan VAB gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten:

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden:

Identificatie

Om een of meerdere rechten schriftelijk of via e-mail uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, moet de aanvrager een bewijs van identiteit verschaffen. Bij voorkeur is dit de voorkant van de identiteitskaart. VAB beantwoordt de aanvraag binnen een termijn van maximum 7 dagen, na ontvangst van de schriftelijke aanvraag of e-mail. De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van VAB voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De klanten die misnoegd zijn omdat VAB niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar contact@apd-gba.be.

Opmerking

VAB refereert soms naar derden (websites, sociale media, event-organisatoren, enz.) waarvan de voorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacy-verklaring vallen. De klant moet in dat geval zelf initiatief nemen om zich te informeren bij deze derden over het door hen gehanteerde beleid inzake de bescherming van gegevens.Cookiebeleid

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies ?

VAB gebruikt vier soorten cookies voor zowel functionele als analytische doeleinden:

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Hoe verwijder ik cookies?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel kan verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Links

Firefox:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari:

https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Internet explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies