Veelgestelde vragen over VAB-Pechverhelping auto/motor

  • Wat zijn de grote voordelen bij VAB van een Pechverhelping voor je auto, motor of motorhome (<3,5MTM)?
  • Waar kan ik terecht bij panne/medische problemen?
  • Wanneer gaat mijn contract in?
  • Hoe geef ik wijzigingen aan mijn contract door?
  • Wat gebeurt er met mijn contract als ik mijn wagen verkoop?
  • Hoe kan ik mijn contract verlengen of stopzetten?

 

Klantencategorie
In het kader van de IDD verzekeringswetgeving aanziet VAB alle klanten als niet-professionele (of retail) klanten. Dit garandeert hen van de meest uitgebreide informatievoorziening.

VAB-verzekeringsproducten zijn onderschreven door KBC Verzekeringen.
Maatschappelijke zetel: Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BE 0403.552.563, RPR Leuven. Toegelaten voor alle takken onder de code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

VAB-pechverhelpingsproducten zoals: pechverhelping auto, motor, fiets of rolstoel worden gewaarborgd door VAB nv.

Jaarcontracten en stilzwijgende verlenging
De VAB-verzekeringsproducten zijn zaakschadeverzekeringen, en hebben voor jaarcontracten een looptijd van 12 maanden. Voor tijdelijke reiscontracten is de looptijd gelijk aan de duur van de reis. Contracten met een duurtijd van 1 jaar worden stilzwijgend verlengd. Consulteer onze website voor een offerte of bel VAB-klantenservice op het nummer 03 253 61 30.

Herroeping aankoop & geschillenregeling
Als het contract tot stand komt via een proces van verkoop op afstand (online of telefonisch), dan heb je het recht om het contract binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van onderschrijving van het contract te herroepen. Het contract moet wel een geldigheid hebben van meer dan 30 dagen en er mag op dit contract nog geen tussenkomst verleend zijn. De herroeping kan geschieden zonder opgave van reden en er zijn op zich geen kosten aan verbonden. In voorkomend geval ben je aan VAB nv wel dat deel van de premie verschuldigd dat overeenkomt met de eventueel reeds verstreken periode van dekking. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per aangetekend schrijven. De opzegging gaat in op de dag van het versturen van de e-mail of op de postdatum.

Toepasselijk recht
Op VAB-producten is het Belgisch recht van toepassing.

Tarieven 
Tarieven zoals vermeld zijn geldig voor contracten vanaf 1/4/2023, onder voorbehoud van drukfouten, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Check ook onze website vab.be voor tarieven, algemene voorwaarden en IPID-documenten. Deze documenten dienen door de klant doorgenomen te worden voor de aanschaf van het product.

Klachtenservice & Ombudsman van de Verzekeringen
Bij een klacht kan je je wenden tot de VAB-klachtendienst (klachtenbehandeling@vab.be of 03 253 61 40). Als je niet tot overeenstemming komt, kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 81 (gratis).

Kom je niet tot een passende oplossing, dan kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden voor een Belgische rechtbank.


Opgelet!
Indien er personen zijn die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de onderschrijver, maar niet vermeld staan op het contract als rechthebbende, heeft VAB het recht de premie aan te passen na interventie. 
In dit geval spreken wij van het niet kwaadwillig achterhouden van informatie.
Indien er personen zijn die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de onderschrijver, en niet verzekerd zijn bij VAB via een ander contract, behoudt VAB het recht om tussenkomst te weigeren.