Disclaimer

Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en toepassingen die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. VAB Koopman NV (hierna VAB Koopman) geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de VAB Koopman-website of de websites waarnaar zij een link leggen. 

Het aanbod op de VAB Koopman-website richt zich uitsluitend tot personen met woonplaats in België. 

De aansprakelijkheid van VAB Koopman voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen. 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. VAB Koopman treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen jou en die derden, tenzij expliciet anders vermeld. VAB Koopman draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. VAB Koopman biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. 

Je kan VAB Koopman niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s). 

De dienst- en productinformatie die VAB Koopman verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als je jou toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet je vooraf verifiëren of het recht van dat land je dat toelaat. Zoniet moet je je onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties, foto's en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij VAB Koopman, hetzij aan met VAB Koopman verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden. 

Leden van VAB of vtbKultuur genieten van bepaalde voordelen. Deze aanbiedingen (ledenvoordelen) zijn geldig op moment van publicatie ervan. Partners kunnen echter altijd hun aanbiedingen intrekken of wijzigen. Aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar op vertoon van een geldige VAB-lidkaart of een geldige vtbKultuur-lidkaart. Restitutie van reeds verkregen aanbiedingen is uitgesloten. Bestaande boekingen kunnen niet worden omgezet. Dit geldt voor alle aanbiedingen waarbij van te voren een reservering moet worden gemaakt. Voor alle aanbiedingen geldt: niet in combinatie met andere kortingen, aanbiedingen of spaaracties, en zolang de voorraad strekt. De lijst met ledenvoordelen werd opgesteld met de grootste zorg. De juistheid van de informatie is echter mede afhankelijk van wat ons door de partners wordt verstrekt. Indien de informatie onjuistheden blijkt te bevatten kunnen vtbKultuur en VAB Koopman hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. VAB Koopman draagt geen verantwoordelijkheid voor kwaliteit van producten en diensten die door de deelnemende partners worden aangeboden. Heb je hierover een klacht, wend je dan in eerste instantie rechtstreeks tot die partner. 

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door VAB Koopman worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van VAB-diensten of –producten, het aanbieden van VAB-ledenvoordelen en promoties bij VAB-partners, het beheer van het cliëntenbestand, (direct) marketing, public relations, activiteiten als tussenpersoon. 

Je kan verzet aantekenen tegen de aanwending van jouw gegevens voor de genoemde doeleinden van commerciële prospectie. Je hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die je aanbelangen en je kan ze, in voorkomend geval, laten verbeteren. 

Je kan je bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Zetel van de vennootschap:
VAB nv, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht
België btw BE 866.583.053 – RPR Antwerpen
E-mail: contact@vab.be

CIM - Metriweb

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met CIM meting verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina's met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan je apparatuur of aan de programma's die je gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vind je meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.