Belangenconflictbeleid

Dit belangenconflictenbeleid is van toepassing op VAB nv.


De EG-richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MIFID) verplicht onder meer verzekeringstussenpersonen (in casu VAB) tot het erop nahouden en toepassen van doeltreffende organisatorische en administratieve procedures die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen. VAB heeft een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen.


Ons beleid inzake belangenconflicten

VAB heeft de nodige maatregelen genomen om haar handelsrelatie te laten verlopen op een correcte en eerlijke wijze en in overeenstemming met de belangen van haar klanten. Een van de middelen om dat doel te bereiken is voortdurend aandacht te hebben voor eventuele belangenconflicten die een belemmering zouden kunnen vormen in het streven naar een voor de klanten optimale dienstverlening.

Hierna volgt een samenvatting van het beleid betreffende belangenconflicten en welke maatregelen werden genomen om de belangen van de klant maximaal veilig te stellen.


Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict is een conflict bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten tussen gereglementeerde ondernemingen (= verzekeraars en tussenpersonen); bestuurders, effectieve leiders en werknemers of een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks door een zeggenschapsband met hen verbonden is, en hun klanten of tussen hun klanten.

Een aantal mogelijke belangenconflicten binnen de handelsactiviteit van de verzekeringstussenpersoon werden geïdentificeerd met de bedoeling de nodige maatregelen te kunnen nemen om ze te voorkomen en doeltreffend te beheren. Mogelijke belangenconflicten kunnen ontstaan omwille van de wisselwerking tussen de verschillende activiteiten.

Niet-exhaustieve lijst van voorbeelden waar in theorie een belangenconflict zou kunnen ontstaan bij gebrek aan passende preventieve maatregelen:


Doorgevoerde maatregelen

VAB heeft een aantal maatregelen genomen om elk type van geïdentificeerd conflict te beheren en om de mogelijke negatieve gevolgen ervan voor haar klant te voorkomen. Bij de afhandeling van belangenconflicten gaan wij steeds uit van het principe dat het belang van de klant primeert op dat van VAB en zijn medewerkers.

 1. Beleid van onafhankelijkheid 
 2. VAB heeft gekozen voor een beleid waarbij haar diverse afdelingen en het betrokken personeel onafhankelijk dienen op te treden daar waar het de belangen van hun eigen klanten betreft. Elke verkoop van VAB-producten of -diensten zal in het belang van de klant, los en onafhankelijk van andere financiële transacties aangeboden worden na verstrekking van de wettelijke informatieve stukken.


 3. Weigering een bepaalde verrichting uit te voeren
 4. Wanneer VAB reeds voor een bepaalde klant optreedt, zou het voor haar in bepaalde omstandigheden ontoelaatbaar kunnen zijn een commerciële relatie aan te gaan met een of meerdere andere klanten. Dat zou voornamelijk het geval zijn indien zij niet in de mogelijkheid zou zijn om het belangenconflict dat daaruit zou kunnen voortvloeien op een correcte manier te beheren of in het geval zij te maken zou hebben met een wettelijk of door de toezichthouder opgelegd verbod ter zake. 

  Een beleid en toezicht m.b.t de persoonlijke transacties van medewerkers, waarbij ondermeer bepaald is dat persoonlijke transacties die een belangenconflict kunnen creëren met de verzekeringsmakelaar of met diens personeel verboden zijn, dat medewerkers zich niet persoonlijk tegenpartij mogen stellen voor verrichtingen van de verzekeringsmakelaar of van diens cliënteel, dat medewerkers geen transacties voor derden mogen uitvoeren via hun persoonlijke rekening en dat ze evenmin persoonlijke transacties via rekening van derden mogen laten uitvoeren.


 5. Clean Desk Policy
 6. Om de toegang tot informatie die niet voor het publiek bestemd is, te controleren, houdt VAB er een Clean Desk Policy op na teneinde het mogelijke misbruik van dergelijke informatie te voorkomen (onder ‘Clean Desk’ valt te begrijpen dat maatregelen worden genomen – zoals beveiligde kasten, het dagelijks opbergen van dossiers die zich op de bureaus bevinden – om te vermijden dat er onnodig kennis wordt genomen van werk- en/of vertrouwelijke documenten tussen de verschillende afdelingen en entiteiten.


 7. Procedures betreffende belangenconflicten
 8. VAB heeft haar personeel schriftelijke richtlijnen bezorgd m.b.t. het voorkomen en het behandelen van belangenconflicten. Een procedure m.b.t. tot de belangenconflicten is eveneens opgenomen in het arbeidsreglement van VAB.


 9. Openbaarmaking van belangenconflicten
 10. Van zodra een mogelijk belangenconflict is vastgesteld, wordt de betrokken klant daarvan verwittigd alvorens de handeling uit te voeren. De klant wordt op gepaste wijze en op een duidelijke, correcte en niet-misleidende manier ingelicht, zodat hijzelf een weloverwogen beslissing kan nemen over het verder verloop van de verrichting die aan de basis ligt van het gemelde conflict. De communicatie daaromtrent kan mondeling of schriftelijk.


 11. Expliciete toestemming van de klant
 12. Indien met de klant een akkoord is omtrent de regeling van een eventueel belangenconflict, wordt daaromtrent een schriftelijk dossier bijgehouden.


Verdere informatie

In geval er een wijziging komt in het beleid van VAB op het gebied van belangenconflicten zullen de klanten hierover op de hoogte worden gebracht. Elke klant die verdere inlichtingen over dit beleid inzake belangenconflicten zou wensen, kan contact opnemen met zijn gebruikelijke contactpersoon binnen VAB.


Voordelen

Als onderdeel van de dienstverlening aan klanten ontvangt VAB enkel de gebruikelijke vergoedingen, commissies van de verzekeraar.