Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 

1. Toepassingsgebied

Door ondertekening van een offerte van VAB-Rijschool, of door online registratie en/of plaats reservatie via de website van VAB-Rijschool, verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van VAB-Rijschool en deze te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden vormen één geheel met de bijzondere voorwaarden die toepasselijk zijn voor de geselecteerde opleiding, waarvan de leerling eveneens verklaart kennis te hebben genomen en aanvaard.

 

2. Betaling

Alle opleidingen en examenreservaties dienen bij het moment van inschrijving volledig betaald te worden. Dit kan per bankkaart of contant in onze kantoren.  

Wat de praktijklessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. (KB 11/04/2004 _ Erkenning van de rijscholen. Art. 23£7)

Niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire vermeerdering van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro, dit naast de aanrekening van de wettelijke verwijlinteresten. Bij laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken en geplande lesmomenten.

Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen betaald te worden uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de geplande opleiding.  Door niet betaling van een rekening uiterlijk op deze vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.

Voor de toepasselijke tarieven: zie de bijzondere voorwaarden. Alle tarieven zijn jaarlijks indexeerbaar. 

 

3. Herroepingsrecht

Conform artikel VI.53,12° WER geldt het herroepingsrecht in geval van online aankoop niet voor rijlessen en groepsopleidingen. De administratiekost maakt onlosmakelijk deel uit van de aankoopprijs en kan nooit deel uitmaken van een terugbetaling.

 

4. Annulering

4.1 Voor het annuleren of verplaatsen van rijlessen en theorielessen binnen de categorieën A, AM en B tot 5 werkdagen (*) en een examenbegeleiding tot 5 werkdagen op voorhand wordt alleen de administratiekost aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn is het volledige lesgeld verschuldigd.

4.2. Opleidingen binnen het kader van de categorieën BE, C, CE, D en nascholing kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding, tenzij anders aangegeven. Bij annulering in de periode 10 tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 50 % van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

4.3. Opleidingen in het kader van Safe Drivers Plan + alle andere opleidingen dewelke geen officiële rijlessen zijn, kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 3 weken voor aanvang van de training tenzij anders aangegeven. Bij annulering tussen de 3e en de laatste week voor aanvang wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 7 dagen voor aanvang wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

4.4. Uitzonderingen:

 

4.5. VAB-Rijschool van zijn kant heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens…) zonder dat zulks in hoofde van de leerling enig ander recht op schadevergoeding of terugbetaling doet ontstaan dan een vervangende les of opleiding. Er bestaat alleen het recht op het herplannen van deze lessen.

(*) Onder werkdagen wordt verstaan alle dagen in een normale werkweek, namelijk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

5. Verplichtingen leerling

 1. Opleidingen (inclusief extra lesuren) kunnen enkel geboekt worden op de website www.vabrijschool.be of in onze kantoren. Het is niet toegelaten om rechtstreeks te boeken bij de instructeur.
 2. De leerling is steeds verplicht alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs (met name theoretisch examen, aantal examenpogingen en al of niet reeds in het bezit te zijn geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden), of in voorkomend geval de code 95 op zijn rijbewijs, te melden aan VAB-Rijschool bij inschrijving.
 3. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
 4. Indien het examen niet doorgaat, omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kon voorleggen (zie hiervoor de bijzondere voorwaarden), dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
 5. De tijdstippen van de lessen worden in onderling overleg tussen de leerling en de rijschool vastgesteld. De afspraken dienen stipt nageleefd te worden. De leerling is verplicht tijdig aanwezig te zijn in de les. Als de leerling 30 minuten te laat komt in het kader van een opleiding B praktijk waaraan een wettelijk attest gekoppeld is, dient er bijkomend nog 1u gevolgd te worden om alsnog het wettelijk attest te bekomen.
 6. Als de leerling later dan 15 minuten aankomt in een opleiding in het kader van de code 95 of in een theorieopleiding onafhankelijk van welke categorie, dan heeft de lesgever de plicht de leerling niet meer toe te laten tot de cursus. Het vroegtijdig verlaten van de opleiding wordt beschouwd als zijnde afwezig. Er wordt in voorkomend geval geen attest uitgereikt of registratie verricht in CRONOS.
 7. Het is verboden te roken in de lesvoertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet toegelaten. Ingeval de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgelden aangerekend.
 8. De leerling dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les.  Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in voorkomend geval verschuldigd.
 9. De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden.
 10. De leerling is tijdens een praktijkles code 95 met eigen voertuig, zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes.

 

6. Verantwoordelijkheid VAB-Rijschool

 1. VAB-Rijschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie. In geval van opleiding code 95 kan VAB-Rijschool niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen wanneer achteraf blijkt dat de leerling niet in het bezit is van de code 95.
 2. VAB-Rijschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderende wetgeving.
 3. VAB-Rijschool levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen mogelijks onjuistheden voorkomen. VAB-Rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade dewelke ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie. Fouten of onjuistheden kunnen steeds schriftelijk of via e-mail gemeld worden.
 4. Elk VAB-Rijschool lesvoertuig is door een verzekeringspolis gedekt voor:

 

7. Bekwaamheidsattest en andere attesten

Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken.  Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum 20 uur les gevolgd te hebben.

De kostprijs voor de aflevering van een wettelijk attest is inbegrepen in het tarief van de opleiding. Voor de aflevering van een duplicaat van dit attest wordt €10,00 aangerekend.

 

8. Geschillen

Voor klachten dient de leerling zich schriftelijk te wenden tot de VAB-Rijschool directie op volgend adres: VAB-Rijschool nv, Oostjachtpark 13, 9100 Sint-Niklaas, of via e-mail: info@vabrijschool.be Behoudens in geval van overmacht moeten klachten VAB-Rijschool bereiken uiterlijk 8 dagen na de geleverde diensten. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

9. Privacy

VAB-Rijschool respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat VAB-Rijschool van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand, en eigenaar van dit bestand is VAB-Rijschool NV, Oostjachtpark 13, 9100 Sint-Niklaas.

VAB-Rijschool gebruikt deze gegevens om te voldoen aan de vragen van haar klanten en om hen op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van VAB-Rijschool of aan VAB-Rijschool gelieerde vennootschappen.  De klant kan verzet aantekenen tegen het gebruik en/of doorgeven van zijn gegevens, door het richten van een eenvoudig schrijven (met kopie van de voorzijde van de identiteitskaart) naar VAB-Rijschool, Oostjachtpark 13, 9100 Sint-Niklaas.  Eenieder heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met de VAB-Rijschool zoals hiervoor aangegeven.

 

Bijzondere voorwaarden

De bijzondere voorwaarden zijn enkel geldig op de rijbewijscategorie die overeenstemt met de categorie waarvoor je betaald hebt en een opleiding volgt of zal volgen.

 

Rijbewijs A en Rijbewijs AM

1. Voor het praktijkexamen dien je volgende documenten op het examencentrum voor te leggen:

 a. Cat AM: aanvraagformulier voor rijbewijs AM (na geslaagd theorie-examen)

 Cat A1, A2 en A: aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, bewijs van het geslaagde theorie-examen, geldig voorlopig rijbewijs of formulier "bijlage 4"

 b. geldige identiteitskaart VERPLICHT (of bewijs van verlies of diefstal)

Daarbij moet je tevens examengeld betalen aan het examencentrum

2. Tarieven:

Categorie

AM

A1

A2

A

Dossierkosten

€35,00

€35,00

€35,00

€35,00

Theorielessen

€72,00

€144,00

€144,00

€144,00

Lesuur praktijk

€73,00

€96,00

€96,00

€96,00

Duo-les

€60,00

-

-

-

Examenbegeleiding

 

 

 

 

 • Terrein

€89,00

€131,00

€131,00

€131,00

 • Openbare weg

 

€156,00

€156,00

 

€15,00

 

 Gecombineerd examen   €208,00 €208,00 €208,00

In deze prijzen is 21% BTW begrepen. Deze tarieven blijven 1 maand geldig

3. Vereiste kledij voor motor- en bromfietskandidaten:

 - lange broek, vest met lange mouwen, laarzen of bottines die de enkel beschermen. Dit moet je zelf voorzien

 - eigen helm en handschoenen

4. VAB-Rijschool kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderde wetgeving

Rijbewijs B en Rijbewijs BE

1. Voor het praktijkexamen dien je volgende documenten op het examencentrum voor te leggen:

 a. cat. B: geldig voorlopig rijbewijs of formulier ‘bijlage 4’ en geldige identiteitskaart en attesten van het vormingsmomenten indien van toepassing

 b. cat. BE: geldig rijbewijs B en geldige identiteitskaart

Daarbij moet je tevens examengeld betalen aan het examencentrum

2. Tarieven:

Categorie

B

BE

Dossierkosten

€35,00

€60,00

Theorielessen

€144,00

-

Lesuur praktijk

€82

€112,00

Examenbegeleiding

€164,00

€238,00

Transport Cara

€260,00

-

In deze prijzen is 21% BTW begrepen. Deze tarieven blijven 1 maand geldig

 

Rijbewijs C, C1 en CE

1. De lesgelden zijn betaalbaar als volgt:

 - bij inschrijving een voorschot van minstens € 500.
 - het saldo 10 dagen voor aanvang van de lessen.

2. Voor het praktijkexamen dien je volgende documenten op het examencentrum voor te leggen:

 a. cat. C: - geldig rijbewijs cat. B

 - aanvraag voorlopig rijbewijs, attest van slagen voor het theoretisch examen of geldig voorlopig rijbewijs cat. C, C1

 - indien vakbekwaamheid: attest van slagen theoretisch examen basiskwalificatie, geldige medische keuring groep 2

 b. cat. CE: - geldig rijbewijs cat. C

 - indien vakbekwaamheid: attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie

 c. geldige medische keuring groep 2 (zie rijbewijs)

 d. geldige identiteitskaart VERPLICHT (of bewijs van verlies of diefstal)

Daarbij moet je tevens examengeld betalen aan het examencentrum

3.Tarieven:

Categorie

C, C1

CE

Dossierkosten

€60,00

€60,00

Theorielessen wegcode

€134,00

-

Theorielessen vakbekwaamheid

€134,00

€134,00

Lesuur praktijk

€115,00

€150,00

Examenbegeleiding

 

 

Zonder vakbekwaamheid

€286,00

€372,00

Met vakbekwaamheid

 

 

 • Basis & manoeuvres

€286,00

€372,00

 • Enkel manoeuvres
  of enkel basis

€177,00

€220,00

 

 

In deze prijzen is 21% BTW begrepen. Deze tarieven blijven 1 maand geldig

4. Het wordt aangeraden veiligheidsschoenen te dragen tijdens de praktijklessen en het praktijkexamen. Veiligheidshandschoenen moeten zelf worden voorzien door de leerling.

 

Rijbewijs D

De tijdstippen van de lessen worden in onderling overleg tussen jou en de rijschool vastgesteld. De afspraken dienen stipt nageleefd te worden.

1. De lesgelden zijn betaalbaar als volgt:

 - bij inschrijving een voorschot van minstens € 500 .

 - het saldo 10 dagen vóór aanvang van de lessen.

2. Voor het praktijkexamen dien je volgende documenten op het examencentrum voor te leggen:

 a. cat. D: - geldig rijbewijs cat. B

 - aanvraag om een voorlopig rijbewijs, attest van slagen voor het theoretisch examen of geldig voorlopig rijbewijs cat. D

 - indien vakbekwaamheid: attest van slagen theoretisch examen basiskwalificatie, geldige medische keuring groep 2

 b. cat. DE: - geldig rijbewijs cat. D

 - indien vakbekwaamheid: attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie

 c. geldige medische keuring groep 2

 d. geldige identiteitskaart VERPLICHT (of bewijs van verlies of diefstal)

Daarbij moet je tevens examengeld betalen aan het examencentrum

3. Tarieven:

Categorie

D

Dossierkosten

€60,00

Theorie wegcode

€134,00

Theorie vakbekwaamheid

€134,00

Lesuur praktijk

€150,00

Examenbegeleiding:

 

Zonder vakbekwaamheid

€372,00

Met vakbekwaamheid:

 

 • Basis & manoeuvres

€372,00

 • Openbare weg

€436,00

In deze prijzen is 21% BTW begrepen. Deze tarieven blijven 1 maand geldig.

 

 

Algemene voorwaarden VAB-Rijschool terugkommoment

Voor annulering vooraf door ziekte, verwijzen we naar artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 1. Het terugkommoment (TKM) is de verplichte opvolgingscursus voor bestuurders van wie het laatste voorlopig rijbewijs afgegeven is na 1 oktober 2017 en die recent hun rijbewijs behaald hebben in Vlaanderen. Elke bestuurder zal ten vroegste na 6 maanden en ten laatste 9 maanden na afgifte van zijn rijbewijs deze opleiding van 4 uren moeten volgen. De kost van het TKM bedraagt €122 (incl. BTW). Alle tarieven zijn jaarlijks indexeerbaar. De kandidaat is zelf verantwoordelijk om na te kijken of hij verplicht is de opleiding te volgen en dat hij voor de juiste periode inschrijft.

 2. Wanneer een klant de verplichte periode heeft gemist en zich aanmeldt op een datum die binnen de eerste twee maanden na die verplichte periode valt, zal een toeslag aangerekend worden door het MOW (Ministerie van Openbare Werken en Mobiliteit). Het MOW heeft VAB-Rijschool opgelegd deze toeslag te innen bij de start van de opleiding van het TKM. Het niet-betalen van de toeslag betekent dat de klant niet toegelaten kan worden tot de opleiding.

 3. VAB-Rijschool behoudt zich het recht voor, zonder hiervoor enige vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van de zaal/terrein door overmacht) de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Indien bij start van de opleiding minder dan het minimum aantal deelnemers (minder dan 6 personen) aanwezig is, is VAB-Rijschool verplicht om de opleiding af te gelasten. De deelnemers die ter plaatse zijn, zullen worden herpland naar een volgende opleiding zonder extra kost.

 4. VAB-Rijschool zal geen extra kosten aanrekenen wanneer een klant zijn afspraak voor het TKM wijzigt, tot 7 dagen voor de initiële afspraak. In dit geval boekt VAB-Rijschool een nieuwe datum. Voor online inschrijvingen is het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen niet van toepassing. (artikel VI.53.12° WER)

 5. Het niet opdagen, al dan niet door overmacht, geeft geen recht op terugbetaling of vervangingsopleiding. Indien de klant verhinderd is de opleiding te volgen kan hij zich niet laten vervangen.

 6. In geval van ziekte dient VAB-Rijschool zo snel mogelijk te worden ingelicht via terugkommoment@vabrijschool.be. Bovendien dient de ziekte te worden geattesteerd door een ziekteattest, afgeleverd voor of ten laatste op de dag van het terugkommoment zelf. Latere attesten worden niet aanvaard. Enkel in dit geval zal de opleiding worden herpland naar een volgende opleiding, zonder extra kost.

 7. De deelnemers moeten minstens 15 minuten vooraleer het TKM start aanwezig zijn. Wanneer een deelnemer later dan het officiële startuur aankomt, kan deze niet meer deelnemen aan het TKM omdat de administratietool van MOW wordt geblokkeerd. De leerling wordt dan herpland voor een ander opleidingsmoment en zal opnieuw moeten betalen. Indien de deelnemer te laat aankomt, wordt de opleidingskost dus niet terugbetaald.

 8. Om te kunnen deelnemen aan het TKM, moet de leerling in het bezit zijn van zijn identiteitskaart en het geldige rijbewijs. Indien het rijbewijs is ingetrokken of de deelnemer vervallen werd verklaard van het recht tot sturen, kan de deelnemer de praktische oefeningen niet uitvoeren als bestuurder. Het Toegepast Mobiliteitsbeleid wordt hiervan in kennis gesteld.

 9. Indien de deelnemer uitstel heeft gekregen bij MOW (Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen) en indien de deelnemer voor zijn aanvraag tot uitstel reeds een afspraak heeft gemaakt en betaald, dan kan de deelnemer zonder extra kosten zijn afspraak tot 7 werkdagen voor de initieel geplande datum verzetten naar een latere datum op basis van een schriftelijk bewijs van dit uitstel.

 10. Wanneer tijdens het verloop van het TKM de weersomstandigheden zo omslaan dat de praktijkoefeningen niet meer op een veilige manier kunnen doorgaan, moeten de deelnemers de praktijkoefeningen niet uitvoeren en mag de lesgever doorgaan met het groepsgesprek. Indien het oefenterrein omwille van bepaalde weersomstandigheden niet veilig kan gemaakt worden, dan gaat de opleiding niet door en zal een nieuwe datum aangeboden worden zonder bijkomende kosten. De instelling en niet de deelnemer bepaalt wanneer de situatie te gevaarlijk is.

 11. De opleiding moet in het Nederlands gegeven worden in overeenstemming met de taalwetgeving. De deelnemer mag zelf op eigen kosten voor een beëdigde tolk zorgen, maar deze mag het verloop van de opleiding niet storen. VAB-Rijschool dient ook op voorhand verwittigd te worden van de aanwezigheid van de tolk.

 12. Smartphone, tablet, laptop of andere elektronische apparaten zijn niet toegelaten tijdens de opleiding.

 13. Indien een deelnemer verbaal of fysiek agressief is of de lesgever vermoedt dat een deelnemer niet in staat is om een voertuig te besturen door het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen, kan de lesgever de deelnemer verbieden om de praktijkoefeningen uit te voeren als bestuurder. Dergelijke feiten moeten gerapporteerd worden aan het MOW.

 14. Indien een deelnemer de instructies van een lesgever niet opvolgt, geeft de lesgever de deelnemer een waarschuwing. Indien de deelnemer de instructies nog steeds niet opvolgt, mag de lesgever de deelnemer verbieden om de praktijkoefeningen uit te voeren als bestuurder. Een deelnemer die weigert om de oefeningen uit te voeren kan niet verplicht worden. Hij volgt de praktijkoefening verder mee als toeschouwer.

 15. Wanneer een deelnemer het TKM op eigen initiatief vroegtijdig verlaat, moet VAB-Rijschool dit melden aan het Toegepast Mobiliteitsbeleid en moet de deelnemer het volledige TKM op een ander moment volgen en hiervoor opnieuw inschrijvingsgeld betalen. Hij/zij ontvangt bijgevolg ook geen attest van aanwezigheid.

 16. VAB-Rijschool garandeert dat elk voertuig door een verzekeringspolis gedekt is voor:

   • De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier.
   • De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit lesvoertuig aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt.

  Deze polis stipuleert dat de verzekeraar (behoudens in geval van zware fout of opzet) van elk verhaal tegen de leerling afziet. De dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling is  beperkt tot €1000. (KB 11/05/2004 Erkenning van rijscholen. Art.9)

 17. Voor klachten kan men zich binnen de 8 dagen wenden tot de directie van VAB-Rijschool NV, Oostjachtpark 13 te 9100 Sint-Niklaas of via email naar secretariaat@vabrijschool.be.  Deelnemers met klachten over de werking van de instelling of de lesgevers, kunnen ook contact opnemen met het Toegepast Mobiliteitsbeleid via www.mow-contact.be.

 18. De werking van VAB gebeurt conform de GDPR. Meer gegevens hierover kan je bekomen op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of https://www.vab.be/nl/over-vab/privacy.

 

Algemene voorwaarden VAB-Rijschool vormingsmoment

 1. Gedurende deze 3 uur durende opleiding krijgt de Klant uitleg over de leerdoelen van de rijopleiding en de vereiste vaardigheden van bestuurders, zijn rol als begeleider, de basisbeginselen van verkeersveilig anticiperend rijgedrag, de wegcode en praktische tips.

 2. VAB-Rijschool garandeert dat alleen instructeurs met een beroepsbekwaamheidsbrevet II of III die de specifieke opleidingen hebben gevolgd, de vorming geven.

 3. Voor de vorming betaalt de Klant (begeleider) een vergoeding van 20 euro (BTW incl.). De kandidaat-bestuurder mag de vorming van de begeleider bijwonen zonder dat daarvoor een vergoeding hoeft te worden betaald.

 4. De vergoeding wordt geïnd bij online inschrijving. Dit betreft een bestelling met betaalverplichting.

 5. Voor deze inschrijvingen via het internet geldt het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na de inschrijving. Indien de Klant echter zelf een opleiding kiest en volgt binnen deze termijn vervalt van rechtswege zijn herroepingsrecht.

 6. Indien de Klant een klacht heeft over of een probleem ondervindt met de door VAB-Rijschool online aangeboden opleiding, kan hij via onderstaande link beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

 7. Annulering door de Klant dient schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk tot 10 dagen vóór de aanvang van de opleiding (behoudens bij toepassing herroepingsrecht cf. artikel 5). Indien de Klant verzaakt tijdig te annuleren, is de volledige vergoeding verschuldigd.

 8. Aan de deelnemers wordt uitdrukkelijk gevraagd:
  - om enkele proefexamens af te leggen op https://proefexamen.vabrijschool.be 
  - om een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. Indien deelnemers te laat zijn (meer dan 10 minuten), dan zullen zij geen begeleidersattest ontvangen.
  - om een smartphone bij te hebben waarop ItsMe (www.itsme-ID.com) geactiveerd is en waarmee een QR-code kan gescand worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor de identificatie op het platform van de overheid. 

 9. Deelnemers die vroegtijdig vertrekken uit het vormingsmoment, mogen ook geen begeleidersattest ontvangen. Zij moeten zich vervolgens inschrijven voor een nieuw vormingsmoment en moeten hiervoor opnieuw 20 euro betalen.

 10. Het niet opdagen, al dan niet door overmacht, geeft geen recht op terugbetaling of vervangingsles. Indien de Klant verhinderd is de opleiding te volgen kan hij zich niet laten vervangen.

 11. Bij online opleidingen is de klant is zelf verantwoordelijk voor de optimale werking van zijn internetverbinding en de optimale werking van de camera en microfoon van zijn apparaat.

 12. VAB-Rijschool behoudt zich het recht voor, zonder hiervoor enige vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht) de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

 13. Indien de opleiding wordt verplaatst, verbindt VAB-Rijschool zich ertoe de nodige inspanningen te leveren de vorming alsnog binnen een redelijke termijn te laten plaatsvinden.

 14. In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal en binnen de 5 dagen nadat de beslissing tot afgelasting werd genomen, teruggestort.

 15. Na de gevolgde opleiding wordt er een begeleidersattest uitgereikt. Dit attest geldt als bewijs van de gevolgde vorming. Dit attest blijft 10 jaar geldig vanaf de datum van de gevolgde opleiding.

 16. Alle gegevens van de Klant zijn onderworpen aan de privacywetgeving. VAB-Rijschool kan en mag de gegevens van de Klant aanwenden voor marketing- en prospectieactiviteiten van VAB NV. De Klant kan te allen tijde zijn persoonsgegevens laten verbeteren.